תקנון
1. הגדרות

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות שלהלן:

האתר – אתר האינטרנט של http://glee.co.il

החברה – חברת בוטיק אונליין לכלה

המוצרים – המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה, לרבות, אך לא רק, שמלות מעוצבות, שמלות בתפירה אישית ואביזרים.

ימי עסקים – ימי החול, מראשון ועד חמישי (כולל) ואינם כוללים את הימים שישי, שבת, ערבי חג או חול המועד.

יום האספקה – אותו יום בו נמסר המוצר ליעדו המבוקש.

כתובת למשלוח – הכתובת שציין המזמין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.

מועד אספקה מבוקש – המועד שציין המזמין כמועד המועדף עליו כיום האספקה.

יום ביצוע ההזמנה – היום בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי של המזמין.

2. כללי

א. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים חדשים ואביזרים והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה בכתובת החברה ו/או בטלפון מספר 058-6990033 ו/או בדואר אלקטרוני info@wedding-dresses-outlet.net

ב. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר, ולהיפך.

ג. התקנון הינו הבסיס החוקי לגלישה באתר וביצוע הזמנות בו והוא מסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש ו/או המזמין (להלן גם "הלקוח").

ד. כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

ה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת, ובלבד שלא שונו תנאי התקנון לגבי עסקה שכבר בוצעה.

ו. מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי הדין.

3. הרשמה לאתר

א. פרטי הלקוחה יעודכנו בהתאם לנתונים המוזנים בטופס הרישום.

ב. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוחה רשומה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק

ג. מיד לאחר ביצוע הזמנה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח הודעה מתאימה במייל ללקוחה לפיה העסקה אושרה. לשם כך, על הלקוחה למלא את פרטי כרטיס האשראי כנדרש והחברה לא תיקח אחריות על הזמנה שלא אושרה מסיבות שאינן תלויות בה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי

ד. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראייה חלוטה לנכונות הפעולות.

ה. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

ו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש הגולשות באתר, כולל קטגוריות נצפות, רכישות קודמות וכדומה, לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי, תוך שמירה על המידע כאמור

ז. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לגולשות בדואר אלקטרוני, בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר פעילות האתר ו/או החברה, וזאת לאחר שהלקוחה אישרה זאת על גבי האתר.

4. ביצוע הזמנה

א. בהזמנת שמלת כלה או שמלה בתפירה אישית, ימולא טופס עם מידות מבוקשות ופרטי המזמינה. החזרת מוצר שנתפר בהתאמה אישית לא תתאפשר מאחר ומדובר במוצר בהזמנה אישית ועל פי מידות (למעט במקרים של פגמים במוצר אשר לדעת החברה לא ניתנים לתיקון ע"י תופרת). במקרה של ביטול ההזמנה ע"י המזמינה בטרם סופק המוצר, התשלום לא יוחזר

ב.במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי תקבל מבצעת הפעולה הודעה מתאימה על כך והיא תידרש לעדכן אמצעי תשלום אחר. במידה ולא תעדכן אמצעי תשלום אחר, תבוטל ההזמנה וללקוחה לא תהיה כל טענה נגד החברה.

ג. במקרים בהם לא יימצא המוצר במלאי ו/או לא ניתן לספק אותו מסיבות הקשורות ו/או שאינן קשורות לחברה, תבוטל העסקה ותושב למזמינה מלוא התמורה אותה שילמה או יבוטל החיוב, במידה וטרם בוצע, ולמזמינה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לביטול העסקה כאמור.

ד. על כל לקוחה להזין במועד ביצוע ההזמנה באתר את היעד אליו היא מבקשת לספק את המוצר. יעד זה יישמר גם להזמנתה הבאה. היה ותבקש הלקוחה לעדכן את היעד המבוקש, יהא עליה לעשות כן קודם למועד יציאת המשלוח ללקוחה.

ה. החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

5. פרסומות באתר

א. אין החברה אחראית לתכנים המפורסמים באתרים אחרים להם קיימים קישורים לאתר. יחד עם זאת החברה אינה מתחייבת כי הקישור (LINK) לגבי כל קישורית תוביל את הגולשת לאתר אינטרנט פעיל.

ב. החברה תהיה רשאית לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפקה הגולשת עם רישומה באתר ו/או לטלפון הנייד שלה, הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים, ובלבד שהגולשת אישרה לחברה לשלוח לה מסרים פרסומיים כאמור בעת הרשמתה לאתר.

6. מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה
האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק)
בידי המזמינה (ולא הנמענת) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:
א. ביטול לפני שליחת המוצר ללקוחה יהיה ללא חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוחה הכספים ששילמה בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ"י האמור בחוק.
ב.במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמינה ולאחר קבלת הסחורה במחסני החברה, יינתן זיכוי כספי מלא. במקרה של דואר שליחים עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי.
יובהר כי ניתן להחזיר את הפריט – שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כאשר התוויות מחוברת לאזיקון – תוך 14 יום מקבלתו.

הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמינה (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי). כן יובהר, כי החברה תהא בעל שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר.
כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
אופן החזרת המוצרים – הלקוחה תשלח את המוצר חזרה למשרדינו כמפורט בטופס ההחזרה המצורף לכל חבילה. לחילופין, תוכל הלקוחה לבקש מהנהלת האתר ו/או הספק (כנ"ל) שישלחו שליח לביתה לאיסוף המוצר והחזרתו על חשבונה.

החברה תהא רשאית לבטל עסקה או הזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים:

א. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
ב. במקרה של כוח עליון, פעולה מלחמה, איבה, טרור, מצב חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין.
ג. אזל המוצר מהמלאי.

הודעה על ביטול הזמנה תימסר לקונות בטלפון ו/או בדוא"ל לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

החברה ו/או מנהלי האתר לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוחה ו/או לצד שלישי לרבות נזק כספי בגין ביטול ההזמנה ו/או החזרת הבגד לפי הוראות פרק זה.

7. אספקה ומשלוחים

7.1 זמן הכנת/תפירת המוצר למשלוח יחושב מיום ביצוע ההזמנה (כהגדרתו להלן), בהתאם לסוג המוצר:

א. שמלות בתפירה אישית – עד 5 שבועות מיום ביצוע ההזמנה.

ב. שמלות מלאי (שמלות מעוצבות) ואביזרים הנמצאים במלאי – עד 7 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה.

7.2 זמן האספקה יחושב מיום ביצוע ההזמנה (כהגדרתו להלן), בהתאם לסוג המוצר (להלן "זמן האספקה") ויכלול את זמן הכנת המוצר ואת זמן משלוח המוצר על פי סוג המשלוח שבחר הלקוח.

7.3. החברה מתחייבת לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה (כהגדרתו בסעיף 7.2) ליעד המבוקש, ולא יאוחר מ – 7 ימי עסקים לאחר מכן.

7.4. במידה והחברה לא תוכל לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה, היא תודיע על כך מבעוד מועד ותתאם מראש עם המזמינה מועד אספקה חדש.

7.5. יובהר כי במידה והחברה לא תספק את שמלת הכלה או שמלה בתפירה אישית בזמן האספקה הקבוע (עד שישה שבועות מיום ההזמנה) כאמור בסעיף 1 לעיל, תהיה הלקוחה זכאית להחזר כספי בגובה ערך השמלה בלבד.

7.6. את המוצר ניתן לשלוח ב2 אופנים: (1)משלוח בדואר רשום – משלוח זה אורך בין 3 ל 10 ימי עסקים, זהו משלוח חינם בהזמנה מעל 100 ש"ח באתר.
(2)שליח עד הבית – משלוח זה אורך עד 3 ימי עסקים, וכרוך תוספת תשלום של 40 ש"ח.

7.7. במידה והמשלוח הגיע ליעדו המבוקש במועד האספקה שתואם ולא היתה נוכחות ביעד המבוקש, נציג חברת השליחויות ישאיר טלפון לקביעת מועד שליחות חדש. במקרה כזה השליחות החוזרת אינה כרוכה בתשלום נוסף

7.8. זמן האספקה החדש במקרה כזה ייחשב מיום תאום המועד החדש

7.9. זמני אספקת המוצרים/שרותים כפי שמופיעים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי ו', שבתות, חגים וחול המועד).

7.10. החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.

2. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים.

3. כל סיבה שאינה בשליטת החברה.

4. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.

8. אחריות החברה

א. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

ב. בכל מקרה לא תשא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

ג. החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר במוצרים.

ד. במקרה בו הגיע המוצר פגום או אם הלקוחה לא מעוניינת בפריט שקיבלה, תוכלו להחזירו לחברה ללא דמי ביטול ולקבל קרדיט באתר ללא תוקף או החזר כספי לפי בחירתה. על הלקוחה לשלוח את הפריט חזרה עד 14 יום מיום קבלתו, ולוודא שלא נעשה בו כל שימוש ושלא נפל בו שום פגם/נזק. כמו כן, התווית והאזיקון שהגיעו עם הפריט חייבים להיות עליו בשלמותם בעת ההחזרה. לא ניתן להחזיר שמלות אשר נתפרו בהתאמה אישית לפי מידות גוף ובהתאמה אישית.

9. מידות והתאמות לשמלות כלה ושמלות בתפירה אישית-

א. שמלת כלה ושמלה בתפירה אישית ייוצרו לפי המידות המבוקשות על ידי הלקוחה כפי שמולאו על ידה בטופס המצורף להזמנה. החברה לא תישא באחריות לטעות במידות המוצר אם הטעות נבעה ממדידה שגויה על ידי הלקוחה.

ב. שמלות כלה ושמלות בתפירה אישית מיוצרות בעבודת יד ותפורות למידותייך. המוצר המוגמר עשוי להיות שונה מהמידה המבוקשת בכ- 2 ס"מ. כדי לוודא שהשמלה תתאים לך באופן מושלם, התופרים שלנו משאירים עודף בד בתפרים שיאפשר התאמה זו.

ג. יתכן שוני קל בגווני הבד, הנובע מתהליך הייצור הטקסטילי, בין המוצר המופיע בתמונה על המסך לבין המוצר המוגמר.

ד. התאמות- במידה ויהיה צורך בהתאמה של השמלה למידותייך, עם קבלת השמלה לידייך, תוכלי ליצור קשר עם החברה
ולהגיע לביצוע תיקונים אצל תופרת הבית של החברה, לאחר תיאום עם נציגת החברה. התיקונים יהיו בתשלום נוסף.
אין החברה מחוייבת לבצע תיקוני מידות.

ה.תוספות ושינויים- במידה והלקוחה ביקשה שינויים או/ו תוספות בשמלה המוצר המוגמר יהיה באחריות הלקוחה בלבד ואין החברה אחראית
למקרים בהם המוצר המוגמר אינו מוצא חן בעיני הלקוחה.

ו. המוצרים נתפרים על פי תמונה, לא כל התמונות שבאתר הינן מקוריות של החברה ונועדו להמחשת המוצר. התוצרת הינה כ90%-95% זהה למוצר שבתמונה.

10. זכויות יוצרים

א. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור
להפעלתו.

ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

ג. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

ד. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

ה. השם http://glee.co.il של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

ו. ככל שיש סמני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושרותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

ז. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי (להלן: "הנרשמת") במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של חברת בוטיק אונליין לכלה (להלן: "החברה"):

2. החברה מתחייבת לא למסור את פרטי הנרשמת לצד ג׳. החברה לא תמסור את פרטיי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין חברה; (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. (ד) אם וככל שהדבר יידרש לצורך השלמת העסקה, למעט פרטי כרטיס אשראי. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

3. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" ((cookies. שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

4. הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

5. נרשמים: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות חברה; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה www.wedding-dresses-outlet.net או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעלו בהתאם להוראה שנמסרה לה.

מדיניות אבטחת מידע

1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.

2. החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת יעד סליקה, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע. יעד סליקה עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI Level

3. תקני האבטחה החמורים שהאתר עומד בהם נועדו להגן על הצרכנים, הסוחרים וחברות האשראי. החדרת ה-PCI DSS מעלה משמעותית את רמת האבטחה ולכן מסייעת בטיפוח האמון של משתמשי סליקה אונליין בשימוש בכרטיסי אשראי.

4. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוח) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר. כלומר, ה'אבטחה' המובטחת הינה הצפנה של המידע. הצפנה הינה שיטה ל'עירבול' שנועדה להטעות צדדים עוינים ומתבצעת בשני פרטנרים: השולח מערבל והמקבל מפענח. שיטת הערבול מתבססת על פונקציות מתמטיות, והמיוחד בשיטה (דוגמת RSA) היא בכך שמספיק מפתח אחד בצד הלקוח כדי לערבל ולפענח נדרשים שניים.

5. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוחה או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

6. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומות באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחה.

7. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה

8. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו'ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

דילוג לתוכן